De naam Campus Kajee is nog maar pas geboren in 2016. Op dat moment hebben we beslist om de school en het internaat als één geheel te bekijken en ook op die manier te gaan organiseren.

We hebben nochtans een heel rijke geschiedenis die zijn oorspring vindt bij de congregatie Zusters Kindsheid Jesu. Zij startten met de bouw van de kostschool in 1930.

 

Zorg voor kwaliteitsonderwijs: maximale ontplooiingskansen aan elk kind

Als campus streven we ernaar om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en nog te verbeteren.
Dit betekent voor ons dat we aan elk kind maximale ontplooiingskansen bieden en dit zowel op het
lichamelijk, verstandelijk, sociaal, emotioneel vlak en op het vlak van waardenbeleving en religie. We
trachten de kinderen vanuit een grote betrokkenheid op al deze vlakken tot leren te brengen.

 

Respect voor, en aanvaarding van elk kind, met voorkeur voor de kansarmen

Ieder kind is uniek. Onze campus respecteert en aanvaardt dit. Daarom trachten we rekening te houden
met de belevingswereld, de gevoelens, de mogelijkheden en het tempo van elk kind. We wensen aan elk
kind een vorming te geven, aangepast aan zijn mogelijkheden. Kinderen die op één of ander vlak kansen
missen om volwaardige mensen te worden, te zijn of te blijven, hebben recht op onze uitdrukkelijke
solidariteit. Wij willen tijd en middelen vrij maken om hen te begeleiden. 

 

Aandacht voor christelijke zingeving en beleving

In onze opvoedingstaak willen we aandacht schenken aan de religieuze dimensie. We geloven dat onze school een milieu kan zijn waar de verwijzing naar Jezus Christus anders doet leven. We willen de kinderen dan ook zowel tijdens godsdienstmomenten als in andere (les)activiteiten laten kennismaken met de persoon, het leven en de leer van Jezus Christus en hen laten ervaren dat dit de inspiratie- en de opvoedingsbron is van christelijk leven. 

 

Een dynamische gemeenschap met degelijke structuren en aandacht voor deskundigheid

We opteren voor een dynamische gemeenschap. Dit betekent dat we permanent streven naar verdere
uitbouw en verbetering. We staan open voor vernieuwingen en wensen meer deskundigheid te
verwerven. We trachten een campuswerking te verkrijgen door de overlegstructuren degelijk uit te
bouwen en efficiënt te laten werken. Ook voor de infrastructuur dragen we zorg.

 

Een hechte school- en klasgemeenschap

De verbondenheid in onze campus willen we beklemtonen door iedereen te betrekken bij het scheppen
van een hartelijk leefklimaat, waarin iedereen zich gebonden voelt en waar iedereen gehoord en
beluisterd wordt. We wensen dat het contact tussen de ouders en de campus systematisch uitgebouwd
wordt via persoonlijke contacten, onthaalavonden, kennismakingsnamiddagen en de schoolraad.